Nieważność uchwały czyli ważność uchwały

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 18 września 2013 roku sygn. akt III CZP 13/13 rozstrzygnęła istotny dla praktyki – czy wręcz bolesny – problem skutku wyroku stwierdzającego nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników  lub uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Zgodnie z przyjętym przez Sąd Najwyższy poglądem taki wyrok ma charakter konstytutywny, co oczywiście, pośrednio, oznacza, że nie mamy tu do czynienia z „pełną” nieważnością, tylko sytuacją prawną pośrednią, określaną, jako względna nieważność lub zaskarżalność.[...]

 Do góry